Just another WordPress site

Anatomy-in-Motion: een andere manier van behandelen.

dav
dav

Marjo heeft een workshop voor haar collega’s gegeven over de behandeling volgens de Anatomy-in-Motionmethode. Doel is om weer balans in het lichaam te brengen door bewegingen vanuit de voet en het hele lichaam . Hierdoor kan het lichaam zichzelf herstellen en kunnen (langbestaande) pijnklachten verdwijnen. Ook is de methode geschikt om voetproblemen te verhelpen.

Catharina Rip: onze nieuwe administratrice.

Vanaf 2 mei is Catharine onze nieuwe administratieve kracht.

Na ruim 11 jaar heeft Jenny van Ruiten een nieuwe uitdaging gevonden. Wij wensen Jenny heel veel plezier in haar nieuwe functie en gaan met Catharina vol vertrouwen de toekomst in.

Catharina is op maandag en donderdag in de praktijk aanwezig.

tarieven 2019

                 Tarievenoverzicht 2019

Code Omschrijving   Prijs
1000 Reguliere zitting fysiotherapie 36,00
1200 Manuele therapie 46,25
1001 Fysiotherapie zitting inclusief aan huis behandeling 47,75
1002 Fysiotherapie zitting inclusief Toeslag in inrichting  
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 58,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag aan huis 70,00
1402 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag inrichting  
1700 Lange zitting fysiotherapie 54,15
1701 Lange zitting fysiotherapie inclusief toeslag aan huis 65,95
1702 Lange zitting fysiotherapie inclusief toeslag in instelling  
1864 Screening  en onderzoek fysiotherapie 43,75
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 43,75
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag aan huis 55,75
  Intake Fysiofit 30,00
  Zitting shockwave therapie 36,00
  Fysiofit (1 x p.w.) maandtarief 37,00
  Fysiofit (2 x p.w.) maandtarief 65,00

*   Afzeggen van een afspraak dient 24 uur of langer tevoren plaats te vinden.

*   Bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak zijn wij genoodzaakt

gereserveerde tijd in rekening te brengen.

*   In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie

van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

  • Iedere patiënt in onze praktijk dient op de hoogte te zijn van hoe hij/zij verzekerd is, ook in verband met het eventueel overschrijden van de maximale vergoeding uit de aanvullende verzekering. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk..

*   Rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in

de ‘modelregeling fysiotherapeut- patiënt’ van het KNGF/NPCF.

*   Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform

De Wet Persoons Registratie (WPR).

*   Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

*   Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.

Marjo afwezig in de week van 3 februari


Marjo afwezig van 3 tot 8 februari i.v.m. cursus. “In deze week ga ik de cursus Anatomy in Motion van Gary Ward doen in Amsterdam. Deze cursus combineert mijn passie voor voeten en fascie (bindweefsel). Het sluit perfect aan op mijn visie van de mens als geheel en de voeten als basis van bewegen. Bij 95% van de westerse bevolking doen de voeten niet meer waarvoor ze gemaakt zijn : stabiliteit en flexibiliteit waardoor voeten zich tijdens het staan en lopen aan kunnen passen aan de ondergrond. Tijdens het lopen bewegen niet alleen de voeten zich op een specifieke manier, maar ook alle andere gewrichten terwijl het lichaam van de hiel naar de teen en van links naar rechts schommelt. In de Anatomy in motion therapie leer je de verbanden te zien in de verschillende fasen van het lopen. Door de voet weer te laten doen waarvoor hij bedoeld is, kunnen problemen hogerop in het lichaam verholpen worden. Na afloop van de cursus vertel ik hier graag meer over. ” Marjo.

De foto’s zijn uit het book,” What the foot” van Gary Ward

Wet bescherming persoonsgegevens

Privacy Policy

Fysio Hillegom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Hillegom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Uw persoonsgegevens worden bewaard volgens de vastgestelde eisen van de WGBO en belastingdienst.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Hillegom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysio Hillegom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden
– Bij medische correspondentie tussen Fysio Hillegom en verwijzer(s)/verzekeraar(s)
– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
– Verzenden nieuwsbrief na toestemming.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Hillegom de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht
– BSN nummer
– Verzekeringsgegevens.
– Gegevens over gezondheid.
Uw persoonsgegevens worden door Fysio Hillegom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) volgens de vastgestelde eisen van de WGBO en de belastingdienst.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het voldoen aan de enquête eis van de zorgverzekeraar(s)
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fysio Hillegom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Fysio Hillegom van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Herald Beck: Manueel- en McKenzietherapeut bij Fysio Hillegom

Het team van Fysio Hillegom is uitgebreid met een gespecialiseerde therapeut in het behandelen van rug- en nekklachten. Met het toetreden van Herald Beck in de praktijk hebben wij een ervaren Manueel-, en McKenzie therapeut in huis gehaald. Herald heeft in afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van rug en nekklachten in verschillende particuliere fysiotherapiepraktijken, revalidatiecentra, en gespecialiseerde rugpijnklinieken.

Hoewel rug of nekpijn zich bij verschillende mensen vaak op eenzelfde manier kunnen uiten, kan de oorzaak heel verschillend zijn. De oorzaak hoeft ook niet altijd ernstig te zijn. Een duidelijke werkdiagnose is belangrijk om een zo efficiënt mogelijke behandelstrategie te kunnen kiezen. Deze unieke combinatie van diagnostiek en behandeling stelt de therapeut in staat voor elke cliënt een specifiek behandelplan op te stellen. Wereldwijd heeft deze methode zijn effectiviteit bewezen bij de behandeling van pijnklachten als gevolg van Hernia, Artrose, Acute lage rugpijn, Ischias, uitstralingspijn in arm of been, scoliose, a-specifieke lage rugpijn, chronische lage rugpijn, stenose…etc.

Mocht onverhoopt de behandeling niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan er altijd een beroep gedaan worden op overleg met of interventie door gespecialiseerde rugpijnartsen uit de Rugpijnkliniek ( artsen MSK, neuroloog, reumatoloog, anaesthesioloog, neurochirurg ).

Buiten Hillegom is Herald momenteel werkzaam in een praktijk in Driehuis en in zijn eigen praktijk te Castricum.
Samen met zijn vrouw en twee dochters is hij woonachtig in Egmond aan Zee, van waaruit hij in zijn vrije tijd heerlijk buiten kan kite-surfen, mountainbiken en schaatsen.

Nanda woensdag 15 en 29 november afwezig: cursus Flexchairtraining

Nanda is woensdag 15 en 29 november afwezig. Zij volgt dan de cursus Flexchairtraining. Met de Flexchair kunnen rugklachten adequaat behandeld c.q. voorkomen worden.

In onze praktijk werken we al een aantal jaren met de Flexchair.

Het ontstaan
Het idee voor de Flexchair is ontstaan rond het jaar 2000 in een praktijk voor Fysio- en Manueel therapie te Vlaardingen. Centrale gedachte hierbij was het terugkerende karakter van de vele klachten aan het bewegingsapparaat, waarvan de rug de basis vormt. Bewegingsarmoede, bijvoorbeeld door langdurig zitten is voor een groot deel de oorzaak van het ontstaan van klachten. Als je op de oorzaak kunt ingrijpen vervalt de reden voor het ontstaan en kunnen wij hier daadwerkelijk iets aan doen.

Onbewust elke dag sterker
Bij het gebruik van de Flexchair® worden diepe rug- en buikspieren getraind. Deze diepe spieren zijn in onze moderne maatschappij steeds minder actief. De diepe spieren bereiden het lichaam voor om op juiste wijze kracht te kunnen leveren met minder energieverbruik en meer souplesse. Er wordt veel onderzoek gedaan naar trainings- en toepassingsmethodieken van deze diepe spieren. Door het trainen en functioneel gebruiken van de diepe rug- en buikspieren verbetert de lichaamsbalans en worden prestaties in sport en werk geoptimaliseerd. De pijnlijke en stijve rug wordt minder of klachten verdwijnen helemaal.

2x3D Systeem
Hart van de Flexchair is het zogenaamde 2x3D systeem, de natuurlijke bewegingen van de rug worden nagebootst. Het diepe spiersysteem van de rug, nodig om optimaal te kunnen bewegen, wordt door het 2x3D bewegen versterkt. Het 2x3D systeem grijpt hiermee in op de oorzaak.

Beweeggedrag
Inmiddels is er een goede samenwerking met universiteiten en bedrijfsleven en gebruiken vele fysiotherapeuten in het land een speciale uitvoering van de Flexchair om het beweeggedrag van de rug te kunnen beoordelen door middel van de computer. De meeste klachten die gebaseerd zijn op onbewust foutief beweeggedrag zullen met het gebruik van de Flexchair tot het verleden gaan behoren. Mocht het nodig zijn, dan kan u van de diensten van de fysiotherapeut gebruik maken.

Daan Koning waarnemer voor Marco

Daan Koning zal met ingang van 10-10-2017 in de praktijk gaan waarnemen.
Hij vervangt Marco van Luijk. Marco is tijdelijk afwezig door lichamelijke klachten.
Daan zal aanwezig zijn op dinsdag en vrijdag.

Cursus fasciatherapie: Marjo afwezig op vrijdag 15 september.

Op 15, 16 en 17 september  volgt Marjo de en na  laatste module van de  opleiding “Fascial release for Structural Balance”.

Deze module ( Shoulders and arms) onderzoekt de problemen in de schouders en armen en corrigeert deze met behulp van fascia(bindweefsel)technieken. Bindweefsel is het  steunweefsel van ons lichaam waarin de botten , spieren en organen “zweven”.

Shoulders and Arms

In dit computertijdperk worden de armen tijdens het leven van alledag op een unieke manier gebruikt. De schouders hebben een complex evenwicht tussen mobiliteit en stabiliteit nodig om goed op de ribbenkast te bewegen. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk gebruikt worden om te compenseren voor afwijkingen in het nek- en borstgebied , of de oorzaak hiervoor zijn. Dit kan zorgen voor klachten die verplaatsen naar de armen en handen, naar boven in de nek en kaak, of zelfs naar de wervelkolom en ribbenkast.

In deze cursus wordt geleerd om ‘ideale’ en gecompenseerde patronen te herkennen en om deze te relateren aan de rest van het lichaam. Dit zorgt ervoor dat je kunt inzien wat voor werk er gedaan moet worden om blijvende resultaten in dit gebied te bereiken.

Doelen:

Deze cursus besteedt aandacht aan het gebied van de schouder tot de hand door de Arm Lijnen, inclusief technieken voor elke schakel in dit gebied. Deze technieken omvatten:
– het balanceren van de schoudergordel op de ribbenkast;
– release ( losmaken bindweefsel)van elk gewricht van de schoudergordel;

– release technieken voor de schouderspieren;
– release technieken voor elleboog en bovenarmspieren;                                                                                                                                                                              
– release technieken voor de onderarmspieren.